Cùng đồng hành với đồng bào trong nước, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu tổ chức cuộc xuống đường trước tòa lãnh sự Mỹ ở thành phố Sydney (Tháng 5/2016)

 

CD-UcChau-Formosa2016

21 tháng 5 năm 2016: Cùng đồng hành với đồng bào trong nước, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu và đồng bào tại nhiều nơi trên thế giới như Paris, Bá Linh, Hoa Thịnh Đốn và San Francisco trong việc xuống đường biểu tình Bảo Vệ Môi Trường ở Việt Nam vào cuối tuần này, Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW  tổ chức cuộc xuống đường trước tòa lãnh sự Mỹ ở thành phố Sydney.

Thông Tin Cộng Đồng Úc Châu