ScreenHunter 187 Jan. 15 10.23

và tự cho mình quyền đứng ngoài vòng Luật pháp