LTS: Một bài viết của Trọng Đạt - đăng ở Người Việt Boston, về sự kiện Báo Người Việt và Vấn Đề Tự Do Ngôn Luận. Bài viết tuy không mới nhưng lập luận là một vấn đề hiện thực, là một bài bình luận hay.