Nguyễn Xuân Phúc  lãnh đạo cộng sản tốt nghiệp trường Anh ngữ nầy ? Bây giờ mới biết   MA DZE IN VIETNAM từ đâu ra !!!!!!

 

ScreenHunter 178 Jun. 17 07.34

 

Trường Anh Ngữ nơi Nguyễn Xuân Phúc thọ giáo?!