Nửa thế kỷ rồi vẫn chưa phai mùi phèn.

 NXPhuc-3

"Bà lớn" của Nguyễn Xuân Phúc bước ra trước...quê hết biết! Thầy chạy!

NXPhuc-1

Nửa thế kỷ vẫn chưa phai mùi phèn

ScreenHunter 50 Jun. 11 08.01

NXPhuc-2