Mặt trận đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền đã và đang bước sang một khúc quanh nghiêm trọng. Toàn dân Việt Nam trong nước đã vùng lên, không còn sợ hãi trước bạo lực của bọn bán nước cầu vinh cộng sản Việt Nam.

Ngọn lửa đấu tranh đang được những người trẻ Việt Nam tại quốc nội thắp sáng dẫn đường cho toàn dân cùng đứng lên tranh đấu lật đổ bạo quyền độc tài đảng trị cộng sản.

Nhằm mục đích hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh chung của toàn dân, Trang Mạng CHÍNH LUẬN HẢI NGOẠI được hình thành, với phần thông tin phổ cập, phần bình luận thời sự v.v.. góp tiếng nói trung thực, từ các cây bút thuộc các thành phần Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại cùng các nhà tranh đấu trong nước vẫn giữ vững Lý Tưởng QUỐC GIA DÂN TỘC, tinh thần TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIÊM, hổ trợ phong trào đấu tranh của đồng bào trong nước và vận động dư luận hải ngoại góp lửa cho công cuộc tranh đấu nầy, để bảo vệ quyền sống của người dân và tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam của chúng ta.

 

VÕ ĐỊNH

chinhluanhaingoai.net

hoanhai